הצהרת פרטיות

חברת אינטרפלורה מכבדת את פרטיותם של לקוחותינו ונותנת חשיבות עליונה באופן בנית האתר ודרך תיפעולו.

השימוש באתר, כפוף להצהרת הפרטיות בעמוד זה והתנאים והמגבלות המפורטים באתר:

  • מפעיל האתר יהיה רשאי להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד.
  • מפעיל האתר מתחייב כי כל מידע או פרט אחר המזהה את המשתמש לא יימסר לצד ג' אלא אם נדרש לעשות כן על פי דין.
  • מפעיל האתר מתחייב למחוק כל מידע אישי של המשתמש ולא לעשות בהם שימוש אם יתבקש לעשות כן על ידי המשתמש במפורש ובכתב.
  • מפעיל האתר לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות המשתמש בשל כל מידע כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה 1995 שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרונית ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
  • מקום השיפוט הבלעדי בגין כל ענין הנובע מהשימוש באתר הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בת"א ועל השימוש באתר יחולו אך ורק על דיני מדינת ישראל.

הנהלת האתר, שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את התנאים האמורים וזאת ללא התראה מוקדמת.